Algemene voorwaarden In2Solutions B.V. geregistreerd bij KVK onder nummer 12062875

 

Artikel 1 – Algemeen
1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van In2Solutions B.V.
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Afwijkende en aanvullende voorwaarden van een wederpartij of van derden door de wederpartij van
toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, waaronder mede begrepen worden prijslijsten zijn vrijblijvend en gebaseerd op
levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.
2. Gegevens welke vermeld staan in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, snelheid
en overige (technisch)informatiezijn niet bindend.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding per mail en fax van het
aanbod enerzijds, dan wel door onze uitvoering daarvan.
4. Een door In2Solutions B.V. verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Een
overeenkomst bindt In2Solutions B.V. slechts indien deze door de directie of een bevoegde
procuratiehouder schriftelijk is bevestigd.

 
Artikel 3 – Industriële en intellectuele eigendom
1. Het is niet toegestaan gegevens als in het voorgaande artikel vermeld openbaar te maken, te
kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of
andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan
derden af te staan of te wijzigen.
2. De broncode van de programmatuur wordt niet ter beschikking gesteld.
3. Het eigendom en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de
software en/of andere programmatuur blijven bij In2Solutions B.V. Wij zullen aanduidingen van
intellectuele eigendommen niet verwijderen.

 
Artikel 4 – Prijzen
1. Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden – tenzij anders overeengekomen – voor levering van telefonie
(VOIP), hardware en software en zijn exclusief omzetbelasting (btw), transportkosten en emballage.
2. Indien zich na het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende
factoren, zoals, maar niet beperkt tot, berekende prijzen, invoerrechten of andere heffingen, essentiële
hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen van het te leveren product en diensten en/of wijzigingen
van de wisselkoers en btw van de Nederlandse ten opzichte van de buitenlandse valuta, zijn wij
gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. De hoogte van de factuur zal mede zijn gebaseerd op
de door wederpartij gemaakte belkosten.

 
Artikel 5 – Betaling
1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. In2Solutions
B.V. is gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor betaling te
verlangen. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig
verschuldigde bedrag op de door In2Solutions B.V. aan te wijzen bankrekening is bijgeschreven en
geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
2. Indien de betaling niet binnen de 14 dagen heeft plaatsgevonden, is de cliënt van rechtswege in
verzuim en vanaf de vervaldag der factuur de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande
bedrag.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de rente 1,5% per maand, waarbij
een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Ook zijn verschuldigd alle kosten
met betrekking tot de inning en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de inning
verband houden.
4. In2Solutions B.V. is gerechtigd de kosten die de limiet van 250 euro ex btw te boven gaan al dan
niet per automatische incasso te incasseren, vanaf het moment dat de limiet wordt overschreden.

 
Artikel 6 – Levering en technische uitvoering
1. Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering. Levering geschiedt af
fabriek/magazijn en/of VOIP-leveranciers. ALGEMENE VOORWAADEN IN2SOLUTIONS BV [MEI 2017] 2
2. In2Solutions B.V. gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke In2Solutions B.V.
afzonderlijk kan factureren.
3. Een door In2Solutions B.V. opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking,
tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft.
4. In2Solutions B.V. is bij een overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij
In2Solutions B.V. in gebreke heeft gesteld. In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan
vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle voor de opdracht benodigde documenten en
gegevens zoals, doch niet beperkt tot bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van
wat de directe alsmede wat de indirecte schade betreft. De wederpartij dient zich hiervoor te
verzekeren.
5. De keuze van de wijze van transport wordt door In2Solutions B.V. bepaald.
6. Aan In2Solutions B.V. haar leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen aan de wederpartij te
doen aanbieden.
7. Het rapport van de vervoerder, inhoudende weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van
aanbod tot levering. In dat geval komen retourvracht, opslagkosten, alsmede het risico van
beschadiging of teloorgaan van de geweigerde goederen geheel voor rekening van wederpartij.
8. In2Solutions B.V. is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar en/of derden
systemen of gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. 9. In2Solutions
B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten en verbintenissen.

 
Artikel 7 – Looptijd overeenkomst
1. Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij anders vermeld, aangegaan voor een
periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege
met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd.
2. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door
In2Solutions B.V. slechts worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met
inachtneming van e en opzegtermijn van één maand.
3. Wederpartij kan uitsluitend schriftelijk opzeggen (per mail naar).
4. In2Solutions B.V. kan schriftelijk opzeggen dan wel per e-mail.

 
Artikel 8 – Hoofdelijke medeaansprakelijkheid
1. Indien de wederpartij bestaat uit meer natuurlijke personen is ieder hunner hoofdelijk voor het
geheel jegens In2Solutions B.V. aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle voor de wederpartij
uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen.

 
Artikel 9 – Reclames
1. De wederpartij is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren en te controleren
op deugdelijke werking en In2Solutions B.V. onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen na de
levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan de geleverde zaken en diensten.
2. Bij gebreke hiervan wordt de wederpartij geacht met de staat, waarin het gekochte en dienst en is
geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
3. De wederpartij kan op een gebrek in het product of in de prestatie, welke bij een eerste grondige
inspectie, zoals hierboven bedoeld, niet kunnen worden ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij
niet binnen 8 dagen, nadat hi j het gebrek heeft ontdekt redelijkerwijs had moeten ontdekken bij
In2Solutions B.V. ter zake bij aangetekende brief heeft geprotesteerd.
4. In het geval van een door In2Solutions B.V. grondig bevonden klacht over geleverde zaken heeft
In2Solutions B.V. het r echt de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel door soort gelijke zaken te
vervangen. In2Solutions B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval
deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.
5. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijde zaken
niet opgeschort. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan.

 
Artikel 10 – Annulering
1. Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door wederpartij, is deze een schadevergoeding
verschuldigd van 100% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had
moeten betalen, tenzij In2Solutions B.V. kan bewijzen dat de schade groter is.

 
Artikel 11 – Garantie
1. De deugdelijkheid van de door In2Solutions B.V. geleverde goederen, diensten en/of installatie
werkzaamheden wordt door In2Solutions B.V. gegarandeerd voor de tijdsduur van 12 maanden met
uitzondering van software. Op software In2Solutions B.V. nimmer garantie. ALGEMENE VOORWAADEN IN2SOLUTIONS BV [MEI 2017] 3
2. Indien de geleverde goederen korter is dan de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant
gestelde garantietermijn. De garantieduur gaat in op de dag van levering. Uit hoofde van garantie is
In2Solutions B.V. slechts aansprakelijk voor gebrek en omtrent welke In2Solutions B.V. binnen de
looptijd van de fabrieksgarantie voor de garantieduur bewijst dat zij het gevolg is van de
ondeugdelijke materialen.
3. De verplichtingen van In2Solutions B.V. uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het
kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van In2Solutions
B.V. De kosten (zoals o.a. transport-, reis- en verblijfkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op
locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende
reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van de wederpartij.
4. De wederpartij behoeft te allen tijde de uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring van In2Solutions B.V.
voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie.
In2Solutions B.V. is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage,
onoordeelkundige behandeling, illegale software of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen
en/of onderhoud e.d. door derden.

 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Onverminderd de garantiebepalingen en het overige in de algemene voorwaarden bepaalde, is
In2Solutions B.V. niet aansprakelijk door schade en leveringen en werkzaamheden van derden, uit
welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals
gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet
of grove schuld aan de zijde van In2Solutions B.V., werknemers en/of hulppersonen.
2. Indien en voor er op In2Solutions B.V. enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan
ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van maximaal het factuurbedrag.
3. De aansprakelijkheid van In2Solutions B.V. wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor
In2Solutions B.V. verzekerd is.
4. De wederpartij dient schadeclaims, ten gevolge van het voorafgaande binnen 3 weken na het
ontstaan daarvan, of na het moment nadat de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij
In2Solutions B.V. schriftelijk te melden, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid jegens
In2Solutions B.V. tot schadevergoeding. De wederpartij vrijwaart In2Solutions B.V. voor alle
aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door In2Solutions B.V.
geleverde zaken en software en instellingen.
5. In2Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele virussen, wederpartij dient voor een
deugdelijke firewall dan wel online beveiliging (netwerk) zorg te dragen.
6. In2Solutions B.V. levert SIP trunks. Deze worden via de Firewall van wederpartij en het openbaar
internet gekoppeld met de provider. In2Solutions B.V. reikt slechts de benodigde instellingen voor de
telefonie-dienst aan. Deze instellingen dienen correct te worden overgenomen, indien dit niet correct
wordt overgenomen en/of op later moment wordt gewijzigd door wederpartij, (nadat deze door
In2Solutions B.V. is gecontroleerd), is wederpartij zelf aansprakelijk voor alle (gevolg)schade.
In2Solutions B.V. wordt door de wederpartij gevrijwaard van alle (gevolg)schade.

 
Artikel 13 – Gebruiksrecht
1. Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie,
aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door In2Solutions B.V. ontwikkeld, opgesteld of ter
beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover
uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.
Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door In2Solutions B.V. geleverde of ter beschikking
gestelde programmatuur, websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit
gebruik is een gebruik in objectcode en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en
deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door In2Solutions B.V.
vervaardigde programmatuur.
2. Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking apparatuur te wijzigen, noch te
gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd. Wederpartij dient zorg te dragen voor
afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van
afdoende back-ups. In2Solutions B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of
beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
In2Solutions B.V. zal de toegang tot de door In2Solutions B.V. geleverde of gehoste website en/of
informatie van wederpartij onmogelijk maken, dan wel de website en/of informatie verwijderen zodra
een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt In2Solutions B.V. niet
schadeplichtig jegens wederpartij.

 
Artikel 14 – Eigendomsbehoud
1.De eigendom van alle door In2Solutions B.V. aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft
bij In2Solutions B.V. zolang de wederpartij onze vordering uit hoofde van deze of gelijksoortige
overeenkomst niet heeft voldaan, zolang de wederpartij de verrichte of de nog te verrichten
werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de
wederpartij onze vordering wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten en copyrights op programmatuur, apparatuur, documentatie,
aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, In2Solutions B.V. ontwikkeld, opgesteld
of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend
bij In2Solutions B.V. of haar licentiegevers.

 
Artikel 15 – Ontbinding
1. In2Solutions B.V. kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst wanneer het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken; wederpartij surseance
van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; wederpartij door beslaglegging of
anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; In2Solutions
B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn
verplichtingen te voldoen; Maandelijkse facturen voor abonnementen niet worden betaald. Door de
ontbinding worden de (toekomstige) vorderingen van In2Solutions B.V. terstond opeisbaar en
vervallen de verleende gebruiksrechten.

 
Artikel 16 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waarop wij geen invloed hebben en die de
levering van zaken, producten en diensten belemmert of onmogelijk maakt, zoals, maar niet
uitsluitend beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, bedrijfsstoring, storing in de energieof materiaalaanvoer door derden, transportvertraging, staking en niet tijdig leveren door onze
leveranciers en derden partijen. Indien wij door overmacht niet of niet tijdig in staat zijn onze
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, hebben wij het recht de overeenkomst
binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is
– de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. In dit geval is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

 
Artikel 17 – Bepalingen
1.Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de
overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende
bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de
niet-verbindende bepaling.

 
Artikel 18 – Pandrecht en retentierecht
1. Op alle goederen die wederpartij uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt
ten behoeve van In2Solutions B.V. een pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht toe tot
zekerheid van alle vorderingen die wij hebben en/of zullen verkrijgen op de wederpartij.

 
Artikel 19 – Voorwaarden aan telefoonnummers
1.De klant garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van de diensten te zullen voldoen aan alle
relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en de diensten niet te zullen gebruiken voor illegale of
immorele doeleinden. Als In2Solutions B.V. geografische nummers uitgeeft aan de klant verklaart
In2Solutions B.V. de voorwaarden die OPTA hieraan thans stelt (zoals hieronder nader omschreven)
één op één van toepassing op de diensten die In2Solutions B.V. levert aan de klant.
2. Het gebruik van geografische nummers kent onder andere de hiernavolgende belangrijke
beperking: geografische nummers mogen slechts gebruikt worden binnen Nederland in het
netnummergebied waarvoor zij bestemd zijn.
3. Dit leidt tot de volgende aandachtspunten:
• Het is de klant niet toegestaan om geografische nummers uit een bepaald netnummergebied in
gebruik te geven voor afname van de dienst in een ander netnummergebied.
• Het is de klant evenmin toegestaan om Nederlandse nummers te (laten) gebruiken in andere
landen dan Nederland. De klant dient voor het toezicht hierop de nodige maatregelen te treffen en
mag met deze mogelijkheid zeker niet adverteren. ALGEMENE VOORWAADEN IN2SOLUTIONS BV [MEI 2017] 5
4. De klant vrijwaart In2Solutions B.V. en aan In2Solutions B.V. gelieerde ondernemingen voor en
tegen elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending
of schendingen van de in dit artikel 19 vermelde garanties en/of tegen vorderingen en
aansprakelijkstellingen van derden, waaronder OPTA, voortvloeiend uit of verband houdend met het
gebruik van de dienst en welke betrekking hebben op een handeling of verzuim van de klant en welke
een inbreuk vormen, of indien gemotiveerd, zouden vormen, op dit artikel 19.
5. OPTA kan de klant, als nummergebruiker en/ of als -houder, direct aanspreken op het gebruik van
de nummers door de klant of door haar klanten. Het is mogelijk dat de OPTA of andere officiële
regelgevende instanties de voorwaarden voor gebruik van geografische nummers in de toekomst
zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

 
Artikel 20 – Geschillen
1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Geschillen tussen In2Solutions B.V. en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de
vestigingsplaats van In2Solutions B.V., voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
3. Alvorens het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank zal het conflict en/of geschil bij een
onafhankelijke en onpartijdige mediator en/of bemiddelaar worden beslecht door middel van
mediation en/of bemiddeling.


Artikel 21 – Fair Use Policy
1.Bij abonnementen waarbij onbeperkt gebruik voor een vaste prijs mogelijk is, hanteert In2Solutions
B.V. een Fair Use Policy.
2. Dit houdt tevens in dat In2Solutions B.V. de wederpartij bij niet- normaal gebruik, zal informeren en
sommeren het gebruik aan te passen.
3. Dit abonnement mag niet doorverkocht worden aan derden.
4. Daarnaast wordt gebruik door derden gezien als niet- normaal gebruik.
5. Indien de wederpartij het gebruik niet aanpast nadat In2Solutions B.V. daarom heeft verzocht, heeft
In2Solutions B.V. het recht om maatregelen te nemen waaronder deze Overeenkomst te ontbinden
waarbij In2Solutions B.V. aanspraak kan maken op de vaste kosten van de nog resterende perioden
van de Overeenkomst.

Waarmee kunnen we helpen?

Op kantoor, onderweg of thuis? In2solutions BV zorgt dat u bereikbaar bent. Uw telefonische bereikbaarheid is tenslotte een van de belangrijkste onderdelen van uw bedrijfsvoering.

Headsets

Welke headset is nu eigenlijk geschikt voor uw (Vo)IP telefoon? Op de meeste telefoons is een bedrade headset aansluiting aanwezig waarop zowel headset met kabel als draadloze headsets (met basisstation) aangesloten kunnen worden. Beschikt de telefoon over Bluetooth dan kan uiteraard ook een Bluetooth headset worden aangemeld. Wij leveren headset van onder andere merken als Poly (Plantronics) en Jabra.

Cloud telefonie 3CX

Onze cloud telefonie oplossing van 3CX biedt de mogelijk om IP telefoons zowel thuis als op kantoor te gebruiken. Dit maakt het systeem zeer flexibel inzetbaar en biedt het de meest geschikte oplossing voor iedere gebruiker. Zo kiest de ene gebruiker voor de softphone (software met headset) terwijl de andere liever een vast toestel gebruikt.

Klik hier voor meer informatie over de uitgebreide mogelijkheden van onze 3CX oplossing.